Rawson (Chubut) – Mariano Arcioni asume su segundo mandato como gobernador